Resmi Gazete’de bugün (14 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Yozgat İli Sınırları İçerisinde Bulunan S:201800545 Numaralı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Mevzu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7776)

– Silvan 1. Merhale Projesi (GAP) Kapsamındaki Kıbrıs Barajı İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7777)

– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Bolu İli Sınırları İçerisindeki S:50428 Ruhsat Numaralı Sahada Kömür Üretim Faaliyetlerinin Devamı İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7778)

– Tekirdağ İli, Muratlı İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7779)

– İzmir İli, Aliağa İlçesinde Bulunan ve Sınırları Gösterilen Alanın Ege Çelik Endüstrisi Endüstri ve Tecim Anonim Şirketi Aliağa Hususi Sanayi Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7780)

– Cebelibereket Erzin Enerji İhtisas Sanayi Bölgesinde Başvuruda Bulunan Yatırımcıların Yatırımda Kullanacakları Durağan(durgun) Yatırım Tutarı Üstünden Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına Yatıracakları Oranın, Binde Bir Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7781)

– 6183 Sayılı Kamu Alacaklarının Eğitim Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Suretiyle %3,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7782)

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 7783)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/497, 498, 499, 500, 501, 502, 503)

YÖNETMELİKLER

– Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Kariyer Memurlarının Görevde Yükselme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ziraat Makineleri ve Ziraat Teknolojisi Araçlarının Gözlem ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Aygıt ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Bildiri

– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

– Anayasa Mahkemesinin 28/9/2023 Tarihindeki ve E: 2023/35, K: 2023/163 Sayılı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri