Resmi Gazete’de bugün (18 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

KANUN

7472 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Içinde Gümrük Mevzularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişim Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 154)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Dünya Tecim Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7791)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 154 kV (Kula-Alaşehir) Brş.N-İzdemir Arazi GES TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7792)

–– 154 kV Çoruh Transformatör Merkezi Sahası ve İlave Yol Güzergâhı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7793)

–– Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Cihadiye ve Fatih Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Malatya Merkez I. Organize Endüstri Bölgesi İlave Alanında Yatırımcıların Acil Parsel Tahsisi Taleplerinin Karşılanması Amacıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7794)

–– Bazı Organik Gaz Boru Hattı ve Hot-Tap Noktası Projelerinin Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7795)

–– Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesinin Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7796)

–– Sınırları Gösterilen Alanın Adana Yumurtalık Ceyhan Endüstri Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7797)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ataşehir Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7798)

–– Çanakkale İli, Ayvacık İlçesinde Bulunan Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7799)

–– Balıkesir İli, Susurluk İlçesinde Bulunan Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7800)

–– Kastamonu İli, Tosya İlçesinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7801)

–– Millî Müdafa Bakanlığı Döner Ana para İşletmelerine Tahsis Edilen Sermayenin 200.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7802)

–– 4760 Sayılı Hususi Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Hususi Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Hususi Tüketim Vergisi Matrahlarının Tekrardan Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7803)
–– Ulusal Müdafa Bakanlığı Tarafınca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (n) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 7804)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, 7820, 7821, 7822, 7823, 7824, 7825, 7826, 7827, 7828, 7829, 7830, 7831, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7837, 7838, 7839)

YÖNETMELİKLER

–– 4734 Sayılı Kanunun 3-n Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Silâhlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ziraatçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Göçer Hayvanların Tanımlanması ve Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sığır Eşeysel Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Türkiye Ziraat Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Gore Yaş Çay Üreticilerine 2023 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/45)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/11/2023 Tarihindeki ve 10721 Sayılı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri