Resmi Gazete’de bugün (23 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

23 ŞUBAT 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kamu Kurum ve Kurumlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Parasız yada İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6828)

–– 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Ek 2 nci, Ek 3 üncü ve Ek 4 üncü Maddelerinde Belirtilen Parasal Eşiklerin Yarısı Oranında Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6829)

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Kıymet Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişim Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6830)

–– 6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Sebebiyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde Oluşan Mücbir Sebebe İstinaden, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılması Hakkında Kanun ve 7326 Sayılı Bazı Alacakların Tekrardan Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Tekrardan Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 6831)

–– Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Tarafınca Tarımsal Üretime Dair Düşük Kâr Oranı Oranlı Yatırım ve İşletme Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6832)

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişim Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6833)

–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsünde Değişim Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6834)

–– Ekli (1), (2) ve (3) Sayılı Haritalarda Adları ve Sınırları Belirtilen Gezim Merkezi ile Kültür ve Gezim Koruma ve Gelişim Bölgelerinin Tespit ve İlan Edilmesine, Giresun Yavuzkemal Yaylası Gezim Merkezinin, Sınırları Ekli (4) Sayılı Haritada Gösterildiği Şekilde Değiştirilerek Giresun Yavuzkemal Yaylası Kültür ve Gezim Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Tespit ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6835)

–– Göksun İlçesi Naturel Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6836)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96)

YÖNETMELİKLER

–– Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumlarının Etkinlik Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Kapsamında Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Gezim Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Gezim Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Bildiri (No: 2023/1)

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Bildiri (Bildiri No: 2008-32/34)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023-32/67)

–– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bildiri (Bildiri No: 2022/37)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/16)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Bildiri No: 2021/7)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/17)

–– Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Bildiri (Bildiri No: 2020/25)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (No: 2023/18)

–– İthalatta Nezaret Uygulanmasına İlişkin Bildiri (No: 2023/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/11/2022 Tarihindeki ve 2019/21721 Müracaat Numaralı Sonucu

–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2022 Tarihindeki ve 2018/24539 Müracaat Numaralı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri