Resmi Gazete’de bugün (28 Şubat 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kurumlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri yada Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Birleşke Data Sistemi Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Birleşke ve Üst Kurumlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Kalite ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Pişmeden Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2023/8)

– Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (İhracat: 2023/2)

– İhracat, Transit Tecim, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Fotoğraf ve Harç İstisnası Hakkında Bildiri (İhracat: 2017/4)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri (İhracat: 2023/3)

– İthalatta Nezaret Uygulanmasına İlişkin Bildiri (Bildiri No: 2016/4)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

– İthalatta Nezaret Uygulanmasına İlişkin Bildiri (Bildiri No: 2020/6)’de Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Bildiri (No: 2023/8)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Bildiri (No: 2023/9)

– Ödeme ve Elektronik Para Kurumlarının Data Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

– Sigortacılık Kanununun 30 uncu Maddesinin On İkinci ve On Beşinci Fıkralarında Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğde Değişim Yapılmasına Dair Bildiri

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/02/2023 Tarihindeki ve 11669 Sayılı Sonucu

– Basında Fikren yada Bedenen Çalışanlara Verilecek Borç Para ve Yapılacak Yardımlar Hakkında 18 Kasım 1977 Tarih ve 68 Sayılı Genel Kurul Kararının 10 uncu Maddesinin Tadiline Dair Genel Kurul Sonucu (No: 217)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihindeki ve E: 2022/125, K: 2022/162 Sayılı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihindeki ve 2018/30235 Müracaat Numaralı Sonucu

– Anayasa Mahkemesinin 17/1/2023 Tarihindeki ve 2020/34781 Müracaat Numaralı Sonucu

DANIŞTAY KARARI

– Danıştay İkinci Dairesine Ilişik Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri