Resmi Gazete’de bugün (6 Eylül 2022 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6004)

–– Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Doğal olarak Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6005)

–– Antalya İli, Manavgat İlçesi, Aşağıışıklar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın, Bölgede Meydana Gelen Orman Yangını Sebebiyle İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6006)

–– Çorum İli, Osmancık İlçesi, Yazı Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ekli Listede Belirtilen Hususi Mülkiyete Mevzu Taşınmazların, Üzerlerindeki Yapılarla Beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6007)

–– 380 kV Yatağan TM İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6008)

–– Artvin İli, Merkez İlçe, Seyitler Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Hususi Mülkiyete Mevzu Taşınmazların “100.000 Toplumsal Konut Projesi” Kapsamında İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Sağlanması Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafınca Acil Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6009)

–– Kamu Kurum ve Kurumlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Kalite, Kurulduğu Kent ve Ülke, Vazife Alanı, Akredite Edilmiş olduğu Ülkeler ve Bağlı Bulunmuş olduğu Misyonlar Ile alakalı 13/4/1999 Tarihindeki ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Sonucunda Değişim Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6010)

–– Ulusal İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Tarafınca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhale ve Alımlara İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 6011)

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

–– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafınca Meydana getirilen Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/427)

YÖNETMELİKLER

–– Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6012)

–– Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kurumlarının Emek verme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

–– Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Adana Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Tutarı/Payına Dair Bildiri (TÜRKAK: 2022/1)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 02/09/2022 Tarihindeki ve 2022/ÖİB-K-60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 66 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2022 Tarihindeki ve E: 2021/20, K: 2022/84 Sayılı Sonucu

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri